برای نتیجه گرفتن باید دقیق انتخاب کنید

چه کمکی از دست وبدینو ساخته است؟